Edited by K. Ravi Mandalam, G.W.H. Davison and Patricia Regis